Organizing Committee

General Chairs

Program Committee Chairs

Technical Chairs

Post Chairs

Special Session Chairs

Best Paper Chair

Publicity Chairs

Publication Chairs

Sponsor Chairs

Finance Chairs

Organizing Chairs

Local Arrangement Chairs

Steering Committee

Yaochu Jin

Xuan Wang

Ishfaq Ahmad

Wenjian Luo

Catherine Huang

Ke Tang

Huiyu Zhou

Sławomir T. Wierzchoń

Wei Wang

Linlin Tang

Paulo Shakarian

Weiping Ding

Zafar Shahid

Qiguang Miao

Saif Ul ISLAM

Baoyuan Wu

Junyu Dong

Li Ni

Sanjeev Kumar 

Chuanyi Liu

Peiyi Han

Jiajia Zhang

Lin Jiang

Hansheng Lei

Yang Liu

Qing Liao

Wen Xia

Junyi Li

Cuiyun Gao

Zhaoguo Wang

Shuhan Qi

Venu Govindaraju

Ishfaq Ahmad

C.-C. Jay Kuo

Wenjian Luo

Hansheng Lei

Bielefeld University, Germany

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

The University of Texas at Arlington, USA

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

MacAfee, USA

Southern University of Science and Technology, China

University of Leicester, UK

Polish Academy of Sciences, Poland

Beijing Jiaotong University, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Arizona State University, USA

Nantong University, China

Facebook, USA

Xidian University, China

Institute of Space technology, Islamabad, Pakistan

The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China

Ocean University of China, China

Anhui University, China

The University of Texas Rio Grande Valley, USA

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

The University of Texas Rio Grande Valley, USA

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China​

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

State University of New York at Buffalo, USA

State University of New York at Buffalo, USA

State University of New York at Buffalo, USA

Harbin Institute of Technology, Shenzhen, China

The University of Texas Rio Grande Valley, USA

Program committee

Carmelo J. A. Bastos Filho

Imtiaz Ahmad

Chenyang Bu

Yuanzhe Cai

Junwei Cao

Chi-Hua Chen

Keke Chen

Qi Chen

Shridhar Devamane

Weiping Ding

Junyu Dong

Marko Đurasević

Yongzhong He

Yulin He

Wenli Huang

Domagoj Jakobovic

Hao Jiang

Fitra Khan

Dae Wook Kim

Marek Kretowski

Sanjeev Kumar

Christoph Lipps

Ran Liu

Xiaobo Ma

Yi Mei

Wei Pang

Pierre Parrend

Mario Pavone

Jerzy Pejas

Wojciech Penczek

Jinghui Peng

Mahmoud Quweider

Khalid Saeed

Chao Shen

Jose Manoel seixas

Shanyu Tang

Mohd Helmy Abd Wahab

Yulin Wu

Tim Wylie

Lei Xu

Xiaoyong Yuan

Pavol Zavarsky

Liyu Zhang

Zonghua Zhang

Guoqiang Zhong

Tao Zhu

University of Pernambuco

Kuwait University

Hefei University of Technology

Teradata Inc.

Tsinghua University

Fuzhou University

Marquette University

Victoria University of Wellington

APS College of Engineering, Bangalore

Nantong University

Ocean University of China

University of Zagreb

Beijing Jiaotong University

Shenzhen University

US Military Academy

University of Zagreb

University of Science and Technology of China

University of Texas Rio Grande Valley

Eastern Kentucky University

Bialystok University of Technology

The University of Texas - RGV

German Research Center for Artificial Intelligence

China University of Geosciences

Xi'an Jiaotong University

Victoria University of Wellington

Heriot-Watt University

EPITA Strasbourg

University of Catania

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

Institute of Computer Science of PAS

Guangdong Polytechnic Normal University

The University of Texas - RGV

Bialystok University of Technology

Xi'an Jiaotong University

Federal University of Rio de Janeiro

University of West London

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School

University of Texas Rio Grande Valley

University of Texas Rio Grande Valley

Michigan Technological University

Framatome

University of Texas at Rio Grande Valley

IMT Nord Europe

Ocean University of China

University of Sci & Tech Beijing

Brazil

Kuwait

China

USA

China

China

USA

New Zealand

India

China

China

Croatia

China

China

USA

Croatia

​China

USA

USA

​Poland

USA

German

China

China

New Zealand

UK

France

Italy

Poland

Poland

China

USA

​Poland

China

Brazil

UK

Malaysia

China

USA

USA

USA

Slovakia

USA

France

China

China